Är Svenska Folket så Rikt ?

Vad menas med folkvald? Man får väl anse den svenska regeringen som folkvald.  Med ”folkvald” följer ett mycket stort ansvar, framför allt vid tillsättning av styrelser i svensk ägda företag. Ansvaret sträcker sig naturligtvis långt utöver detta. Men då vi nu frågar oss vad som hände vid Vattenfalls affärer med Holländska elföretaget Nuon och det ekonomiska fiasko som uppstod efter dessa affärer och vilka som när detta uppdagades fick stå för notan och vilka som avgick inom Vattenfalls styrelse och erhöll enorma bonusar trots denna mardröm till affär. I de senaste turerna kring Vattenfalls enorma förlustaffär med Nuon märks från regeringshåll en vilja att försöka reducera  befogad kritik till att bara vara ” en del av det politiska spelet”. En sådan hållning är djupt oansvarig. Vad vi nu bevittnar är egentligen oerhört,  sittande regering försöker övertyga medborgarna om att en minister gav klartecken för ett statligt bolag att genomföra den största kontantuppgörelsen i Sveriges historia, utan att informera övriga statsråd inklusive statsministern. Varför regeringen agerar på detta sätt har nog bara en förklaring. Vad man nu kämpar för att undvika, är att ställas till svars för sitt agerande.

Det är andra villkor som som gäller för mig i min profession då jag endast är en boendestödjare. Skulle jag försnilla mina klienters pengar skulle jag låsas in.

I inledningen av den här artikeln skrev jag  ”vad menas med folkvald”. Naturligtvis att vi medborgarna har valt den här regeringen.Och om vi nu accepterar att regeringen tillsammans med Vattenfalls styrelse gör sådana här mardrömsaffärer som hittills har kostat svenska folket 37 miljarder kronor.Anser vi att  Maud Olofsson som var ansvarig minister när affärsuppgörelsen med Nuon inleddes skall anses oansvarig till denna mardrömsaffär? Naturligtvis inte! Här följer ett kort sammandrag av vad denna affär hittills kostat skattebetalarna. Vattenfalls tidigare ledning har inte lust att redogöra för sitt handlande ? Detta kommer absolut att märkas vid valurnorna kommande val.Regeringen och tidigare ledning i Vattenfall gömmer sig bakom ryggen på avgångna ministern Maud Olofsson som  överhuvudtaget inte anser det nödvändigt att förklara sitt eget agerande vid denna ”Mardrömsaffär”. Vad som krävs är att medborgarna tillsätter en regering som har kännedom om vad som krävs för  kunnande i en sådan styrelse.

En riktigt utbildad ingenjör bygger broar och fabriker

En finansiär bygger drömmar, som har det visat sig slutar som Mardrömmar.

ADDIS utredning

Senaste forskning visar att screening och diagnostisering av alkohol och narkotikaberoende är allt viktigare. För att öka evidensen och underlaget för forsking och utveckling behöver vi se till att rätt insatser ges till rätt klient och det kan endast göras om korrekt diagnostisering och utredning görs av de verksamma beroendeterapeuter som finns inom området. Alkohol och narkotikaberoende är den enda sjukdomen som idag behandlas utan att en diagnos först är satt, tänk om vi skulle behandla andra åkommor liknande. Att diagnostisera ett beroende görs genom att använda ICD-10 och DSM-IV, de är dock svår tolkade och krångliga verktyg och alkohol och drogterapeuter är sällan utbildade i att använda sig av dessa dokument. Det finns dock ett instrument som hjälpmedel för att diagnostisera alkohol och narkotikaberoende, det heter ADDIS och är en utredningsmetod som är utvecklad för att underlätta och säkerhetsställa diagnostiseringen av beroende. ADDIS är utvecklat av Norman Hoffman och kommer från den amerikanska versonen SUDDS. Lynn Wikström tog materialet med till Sverige och översatte det till skandinaviska förhållanden och resultatet blev ADDIS. ADDIS är ett formulär med 75 frågor utvecklade utifrån beroendesymtomen enligt ICD-10 och DSM-IV. Intervjun tar ca 1 timme att genomföra. ADDISen berör utöver beroendeproblematiken områden som stress, ångest, depression, spel, nikotin, och mat. ADDIS identifierar beroende i olika stadium samt i remission. Efter intervjun sammanställs resultatet utifrån ICD och DSMs diagnoschecklistor och resultatet leder till en diagnostiskbedömning alternativt diagnos. I materialet ingår även en del pedagogiska instrument som kan användas i motivations och insiktsarbete för klienten, bland annat en pedagogisk checklista och en beroendeutvecklingskurva. Genom att göra en diagnosticering får vi reda på om klienten har ett utvecklat beroende, och i så fall av vilka preparat eller om klienten har ett skadligt bruk/missbruk alternativt inget av dessa.

Resultatet kommer att avgöra vilken insats som ska erbjudas klienten. Till exempel är rekommendationerna för en person med ett utvecklat beroende total avhållsamhet från alla sinnespåverkande medel resten av livet medans rekommendationen om jag har ett skadligt bruk/missbruk är att minska intaget. Tänk va fel det skulle bli om en klient med ett beroende sattes i en behandling med metoden att lära sig dricka socialt. Problematiken är avgörande för behov av insats. Behovet av insatsens omfattning ökar även med antalet beroendesymtom som framkommer. Någon som är i ett tidigt stadium bör erbjudas öppenvård medan en klient i ett sent stadium alt. Med flerberoende bör erbjudas vård på behandlingshem. När vi har kunskap om detta förstår vi även vikten av att alkohol- och drogterapeuter samt beroendeterapeuter är utbildade i att diagnosticera och utreda förekomsten av beroende och skadligt bruk/missbruk. Min önskan är att alla utbildningar som bedrivs inom beroendevården idag skulle lägga större vikt vid betydelsen av utredning och diagnostisering. Jag anser även att ingen placering eller vår insats borde få initieras utan att en korrekt utredning och diagnos är satt innan. Fler arbetsgivare inkluderande statliga och kommunala verksamheter borde inse vikten av vidareutbildning av personal inom diagnosticering samt betydelsen av införskaffande av rutiner som skapar ett flödesschema som innebär att all vård initieras med utredning och diagnosticering.

 

Varför söker sig ungdomar/vuxna till droger

Varför söker sig ungdomar/vuxna till droger, vad är grunden till söka sig till droger?

Alla droger är sinnesförändrande, att bli missbrukare av droger handlar om upplevelsen när hon tar drogerna. Upplevelsen är känslomässig och psykisk. Det är obalans i de fyra områdena som vi tidigare nämnt.

Resultatet och konsekvenserna tar sig också i uttryck i dessa fyra.

Biologiska är de fysiska konsekvenserna sådana som skador, sjukdomar, olycksrisker, överdoser och abstinens. ökad tolerans – tål mer och mer. Fysiska skador – som kan vara olika beroende på drog och stadier i missbruket. Värk, torr hosta, aptitlöshet, buk kramper, diare, förstoppning, kissproblem, andningssvårigheter, skakningar och svettningar.

Psykologiska är de känslomässiga och mentala. Psykoser, neuroser, tvångstankar och fobier är konsekvenser av ett pågående beroende. Skuld och skam som hela familjen lider av, tillitsbrist – ljuger, håller inte löften – skyller på andra, manipulation för att skydda sin drog, black outs och utbrändhet. Nedsatt minne, koncentrations svårigheter, kraft- initiativlös, svårt att planera och fatta beslut, ångest, panik/skräck känslor, noja, krävande, gnällande. Humör svängningar och nedstämdhet, apati…