Walldeal.com

En frisk relation är flexibel, där båda parter kan ge och ta med ömsesidig respekt. Kommunikationen är öppen och ärlig, man kan även visa sig sårbar , vilket är mycket viktigt. I ett sunt kärleksförhållande tillåter båda parter den andre att växa, samtidigt förstår man att ingendera är fullkomlig eller utan fel.
Ett dysfunktionellt förhållande däremot, kännetecknas av att parterna ofta inte respekterar varandra. Det kan vara för att man har med sig detta från sitt gamla familjesystem. Inkonsekventa regler, avsaknad av ritualer, pålagda roller och kanske olika former av psykiska eller fysiska övergrepp. Missbruk i olika former är också vanligt i dysfunktionella familjesystem. Detta gör att man sällan upplevt sund och god intimitet i sin familj, där man växt upp. Där har man oftast lärt sig att intimitet är något hemligt. Vi har alltså preparerats med olika osunda uppfattningar, som vi för med oss in i egna relationer. Vi blir en spegelbild av vår uppväxt.

Makt och kontroll tillsammans med rädsla betecknar ofta osunda relationer. I denna relation sker ingen utveckling, ingen part tillåts växa. De egna behoven är alltid viktigast, och det är den andra parten som ska tillgodose dessa. Relationen kännetecknas oftast av intensitet, istället för sund intimitet. Makt och kontroll är ofta en viktig bit att arbeta extra med för de missbrukare som befinner sig på behandlingshem.

För att kunna förändra en osund relation till en sund dito, så måste man börja med att ta hand om sitt eget bagage. Jag kan inte vara en tillgång för någon annan i en relation, innan jag själv funnit en bra balans i mitt eget liv. Om en förändring ska kunna göras, måste man först upptäcka att det finns ett problem. Det gäller att verkligen lyssna in! Sedan tar man hjälp av någon objektiv samtalspartner utifrån, med erfarenhet av problemlösning. När man efter att strängt självrannsakat/självprövning av egot, kan man börja undersöka relationen.

Efter denna inventering kan man med hjälp av olika erkända modeller av sunda respektive osunda relationer, börja ett förändringsarbete åt rätt håll. Det krävs mod och ärlighet att kunna se varandra precis så som vi är. Kommunikationen i en relation bygger på att vi verkligen lyssnar på våran partner, samt att vi ser vår del i eventuella problem och ovillkorligt tar ansvar för detta. Vi gör det omedelbart, innan det får bygga bo och växa till något ohanterligt. Vi får genom detta kunskap och insikter, som vi kommer att kunna använda oss av i det fortsatta livet, framförallt i våra relationer med andra människor. Sunda gränser och att lyssna till andras behov, kommer att hjälpa oss både i arbetet och privat..